Cho vay vốn nước ngoài

I - CHO VAY LẠI VỐN NƯỚC NGOÀI THEO ỦY QUYỀN CỦA BỘ TÀI CHÍNH, VDB KHÔNG CHỊU RỦI RO TÍN DỤNG

 
Căn cứ theo quy định của Quyết định 305/QĐ-NHPT ngày 27/06/2014 của NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý cho vay lại nguồn vốn nước ngoài tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam:
 
1.Đối tượng cho vay lại là các doanh nghiệp, tổ chức tài chính, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có dự án được Bộ Tài chính ủy quyền cho NHPT thực hiện cho vay lại theo các hình thức cho vay lại.
 
2. Mức vốn cho vay lại
Mức vốn cho vay lại được xác định trên cơ sở giá trị Hiệp định tài trợ ký với Nhà tài trợ cho mỗi dự án. Trường hợp Hiệp định tài trợ ký cho nhiều dự án nhưng không quy định mức phân bổ cho từng chương trình, dự án thì trị giá cho vay lại được xác định căn cứ vào quyết định phân bổ vốn vay, viện trợ của Chính phủ.
Mức vốn cho vay lại không thuộc đối tượng áp dụng giới hạn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu theo quy định của NHPT.
Trị giá nhận nợ thực tế là trị giá được lũy kế từng lần rút vốn.
 
 
 
II - CHO VAY LẠI VỐN NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ, VDB CHỊU RỦI RO TÍN DỤNG
 
Căn cứ theo quy định tại Quyết định số 145/QĐ-NHPT ngày 15/05/2017 của NHPT về việc ban hành Quy chế cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ tại NHPT. Cụ thể:
 
1. Đối tượng và điều kiện cho vay lại
 
1.1 Đối tượng được vay lại
Là các Chủ đầu tư có dự án thuộc diện chính sách của Chính phủ hoặc theo thiết kế đặc thù của chương trình/hợp phần tín dụng được Chính phủ phê duyệt. Đối tượng cụ thể của từng chương trình được quy định tại hợp đồng vay vốn nước ngoài ký giữa Bộ Tài chính và NHPT.
 
 
 
 
 
Khách online:13406
Lượt truy cập: 12765527