03/08/2021 09:35
Xem với cỡ chữ

Đảng ủy NHPT: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Ngày 30/7/2021, Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nội dung chính như sau:
Ban Chấp hành Đảng bộ NHPT lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng tập trung phấn đấu thực hiện tốt các nội dung với mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể.
* Về công tác xây dựng Đảng
Đảng bộ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: Đảng bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm; Trên 50% tổ chức Đảng trực thuộc được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 75% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Mỗi năm phấn đấu kết nạp trên 20 đảng viên mới; 100% tổ chức đảng trực thuộc được kiểm tra, giám sát; 100% đảng viên trong Đảng bộ được nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng tối thiểu 01 khóa/nhiệm kỳ đối với các đồng chí Bí thư, cấp ủy và ủy viên Ủy Ban kiểm tra của tổ chức đảng thuộc Đảng bộ; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh...) hoàn thành tốt nhiệm vụ; Lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các Nghị quyết chuyên đề về thực hiện công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.
* Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị  
- Giai đoạn 2020 - 2021: Phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu:
+ Thực hiện các nhiệm vụ cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của NHPT đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 31/7/2019. 
+ Trong điều kiện các giải pháp cơ cấu lại, xử lý nợ xấu tại Đề án 48 được triển khai đồng bộ và đầy đủ, phấn đấu: Tăng trưởng dư nợ của hệ thống tối đa 1%/năm; Đến 31/12/2021, phấn đấu số dư nợ xấu và thâm hụt tài chính giảm 30% so với thời điểm 31/12/2018.
- Giai đoạn 2022 - 2025: Phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu: Nguồn vốn bình quân đến cuối năm 2025 tăng khoảng 2%; Tốc độ tăng trưởng tín dụng trên 1%/năm; Quy mô tài sản khoảng 300.000 tỷ đồng; Giảm tỷ lệ nợ xấu 15%-20% so với giai đoạn 2020 -2021; Phấn đấu đạt các chỉ tiêu theo Đề án cơ cấu lại NHPT giai đoạn sau năm 2021; Hoàn thiện Đề án mô hình tổ chức bộ máy hoạt động của NHPT sau giai đoạn cơ cấu lại; Hoàn chỉnh các quy chế quản trị nội bộ theo mô hình hoạt động mới sau năm 2021; Kiện toàn cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin tiến tới chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chiến lược chuyển đổi số; Lãnh đạo, chỉ đạo vận hành an toàn, hiệu quả đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; thực hiện tái cơ cấu dự án, tái cơ cấu Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, đó là:
- Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức
- Phấn đấu thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm và ba giải pháp đột phá phát triển. Sáu nhiệm vụ trọng tâm gồm:
+ Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy NHPT; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với cơ cấu lại tổ chức bộ máy nhằm mục tiêu vận hành hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.
+ Lãnh đạo việc cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của NHPT; quyết liệt thực hiện các giải pháp tái cơ cấu hoạt động; xây dựng mô hình tổ chức NHPT phù hợp với yêu cầu thực tiễn để củng cố và phát huy vai trò, vị thế của NHPT là công cụ của Chính phủ trong thực hiện chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước và cho vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nâng cao năng lực tài chính, năng suất lao động và quản trị hiệu quả chi phí hoạt động.
+ Xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cấp ủy, cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, trí tuệ; đào tạo, phát triển cán bộ lãnh đạo, quản lý các mặt nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của NHPT và phù hợp với tình hình hiện nay. Làm tốt công tác dân vận theo phương châm “Dân vận khéo”; phát huy có hiệu quả vai trò của các tổ chức đoàn thể, người lao động trong giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng bộ, xây dựng NHPT; đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong hệ thống NHPT. 
+ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm.
+ Đổi mới, sáng tạo trong xây dựng và thực hiện có hiệu quả văn hóa NHPT nhằm khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng, tự hào được làm việc, cống hiến vì một NHPT phát triển bền vững; đề cao đạo đức nghề nghiệp, kỷ cương, kỷ luật; tuân thủ các quy định của pháp luật và NHPT.
+ Báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành hoàn thiện khung pháp lý đảm bảo cho NHPT từng bước ổn định hoạt động và phát triển bền vững.
- Thực hiện 03 đột phá phát triển:
+ Đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cán bộ đảm bảo việc làm, thu nhập người lao động. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, người đứng đầu các cấp phải có phải đủ phẩm chấp năng lực và uy tín ngang tầm với nhiệm vụ. 
+ Nghiên cứu mô hình về tổ chức và hoạt động của các tổ chức có hoạt động tương đồng trong khu vực và trên thế giới để cải tiến, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy mới của NHPT trong thời gian tới, phù hợp với yêu cầu là một tổ chức tài chính phát triển của Nhà nước hoạt động hiệu quả, với mục tiêu cung cấp vốn trung và dài hạn cho các dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
+ Đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào hoạt động; đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, toàn diện ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý hoạt động nghiệp vụ của NHPT.
- Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức đảng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ
- Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng
- Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí
- Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội
- Đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; bảo toàn vốn, tài sản nhà nước, giá trị doanh nghiệp; bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động
- Tăng cường nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số.
- Thực hiện các chương trình an sinh xã hội; bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh
- Tiếp tục xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, xây dựng con người phát triển toàn diện
Cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ NHPT phối hợp với lãnh đạo các đơn vị tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu rộng các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết và Chương trình hành động của Đảng ủy Khối, Nghị quyết và Chương trình hành động của Đảng bộ NHPT tại đơn vị; đồng thời nghiên cứu, cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thành chương trình hành động phù hợp với thực tiễn hoạt động của tổ chức đảng và đơn vị, ưu tiên tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và các giải pháp gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.
Các đồng chí Bí thư cấp ủy trực thuộc chịu trách nhiệm về việc tổ chức triển khai thực hiện chương trình hành động. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ NHPT theo nhiệm vụ được phân công theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra giám sát, đôn đốc các tổ chức đảng trong quá trình thực hiện.
Các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các đoàn viên, hội viên và chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đảng bộ NHPT; phát huy tốt vai trò trong giám sát việc thực hiện./.
HN
Tìm theo ngày :

Khách online:14420
Lượt truy cập: 12767014