25/11/2021 09:23
Xem với cỡ chữ

Giải thể 03 Ban QLDA thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngày 19/11/2021, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành các Quyết định số 331/QĐ-HĐQT, 332 QĐ-HĐQT, 334/QĐ-HĐQT về việc giải thể Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Sở Giao dịch I tại K1 – Hào Nam, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm dự phòng và phát triển tin học NHPT tại Hưng Yên và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi nhánh NHPT Khu vực Cần Thơ.
Theo đó, giải thể Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Sở Giao dịch I tại K1 – Hào Nam, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm dự phòng và phát triển tin học NHPT tại Hưng Yên, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi nhánh NHPT Khu vực Cần Thơ kể từ ngày 01/12/2021. 
Sở Giao dịch I chịu trách nhiệm tiếp nhận quản lý, sử dụng vốn, tài sản, nhân sự hiện nay; tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Sở Giao dịch I tại K1 – Hào Nam, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm dự phòng và phát triển tin học NHPT tại Hưng Yên. 
Chi nhánh NHPT Khu vực Cần Thơ thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư DA xây dựng trụ sở làm việc Chi nhánh NHPT KV Cần Thơ; tiếp nhận quản lý, sử dụng vốn, tài sản, nhân sự, các công việc đang thực hiện của Ban Quản lý dự án Cần Thơ; tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Ban QLDA Cần Thơ theo hướng dẫn của NHPT.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Tìm theo ngày :

Khách online:12995
Lượt truy cập: 12765029